Ngày 28 tháng 01 năm 2008 theo Quyết định số 50/QĐ-TCNTP của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phòng Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm được thành lập.

Ngày 23 tháng 2 năm 2010 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Công  nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Cùng với sự trưởng thành của Nhà trường, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ký Quyết định số 351/QĐ-TCNTP  ngày 15 tháng 5 năm 2010 thành lập phòng Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, Hiệu trưởng ký quyết định số 187/QĐ-DCT ngày 01 tháng 3 năm 2011 thành lập phòng Tuyển sinh và phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở sát nhập phòng Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm với phòng Tuyển sinh và phát triển nguồn nhân lực. Ngày 31 tháng 3 năm 2014, Hiệu trưởng ra Quyết định 440/QĐ-DCT thành lập Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo.

Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Hiệu trưởng ra Quyết định số 3427/QĐ-DCT về việc tách Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ Đào tạo thành Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông và Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Hỗ trợ sinh viên.

Ngày 30/8/2018, theo Quyết định số 1947/QĐ-DCT, Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Hỗ trợ sinh viên được sáp nhập vào Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông. Từ đó đến nay, Trung tâm không ngừng đẩy mạnh chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực.

trung tam