Đội ngũ nhân sự

Hiện tại trung tâm có 14 nhân sự, trong đó: 03 viên chức quản lý, 11 viên chức.

Về trình độ chuyên môn nhân sự của trung tâm có 1 Tiến sĩ, 10 Thạc sỹ và 02 Cử nhân.

 Ban Giám đốc trung tâm

Ts. Nguyễn Văn Khả

Phó Giám đốc

Ths. Phạm Thái Sơn

Giám đốc

Th.S Hoàng Thị Thoa

Phó Giám đốc

 

 

Các thành viên trung tâm