Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh và truyền thông của Nhà trường; thực hiện dịch vụ giáo dục hỗ trợ công tác đào tạo, phục vụ cho cán bộ và người học; tư vấn, hỗ trợ sinh viên về hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ năng, tham quan kiến tập – thực tập, việc làm; xuất khẩu lao động; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tìm kiếm các loại học bổng; hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp trong các hoạt động liên kết đào tạo, hỗ trợ sinh viên; kết nối cựu sinh viên.

Nhiệm vụ

Công tác tuyển sinh.

Công tác truyền thông.

Công tác hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.

Hoạt động dịch vụ

Trung tâm đã phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị, cá nhân liên quan để thực hiện chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên, tham gia hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp. Trung tâm đại diện nhà trường phối hợp với các đối tác từ Nhật Bản là ESUHAI, KAIZEN YOSHIDA SCHOOL đào tạo và giới thiệu lao động làm việc tại Nhật Bản.

trung tam